Language Resources

Need some assistance in another language? We've got you covered. You can access more information and resources in your preferred language below.

Shqip

Albanian

Nëse ju, ose dikush që po ndihmoni, ka pyetje për HealthSherpa, keni të drejtë të merrni ndihmë dhe informacion falas në gjuhën tuaj. Për të folur me një përkthyes, telefononi numrin (855) 772-2663.

አማርኛ

Amharic

እርስዎ፣ ወይም እርስዎ የሚያግዙት ግለሰብ፣ ስለ HealthSherpa ጥያቄ ካላችሁ፣ ያለ ምንም ክፍያ በቋንቋዎ እርዳታና መረጃ የማግኘት መብት አላችሁ። ከአስተርጓሚ ጋር ለመነጋገር፣ (855) 772-2663 ይደውሉ።

العَرَبِيَّة / عَرَبِيّ

Arabic

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص HealthSherpa، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ (855) 772-2663.

հայերէն/հայերեն

Armenian

Եթե Դուք կամ Ձեր կողմից օգնություն ստացող անձը հարցեր ունի HealthSherpa մասին, Դուք իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկություններ ստանալու Ձեր նախընտրած լեզվով։ Թարգմանչի հետ խոսելու համար զանգահարե՛ք (855) 772-2663։

Ikirundi

Bantu

Nimba wewe canke umuntu uriko urafasha afise ibibazo vyerekeye HealthSherpa, utegerezwa kugira uburenganzira bwo kuronka ubufasha n’amakuru arambuye mu rurimi gwawe ataco utanze canke kurihira. Hamagara (855) 772-2663 uhamagara umusobanuzi.

বাংলা

Bengali

যদি আপদি, অথবা আপদি অিয কাউকক সহায়তা করকেি, সম্পককে প্রশ্ন আকে HealthSherpa, আপিার অদিকার আকে দবিা খরকে আপিার দিজস্ব ভাষাকত সাহাযয পাবার এবং তথয জািবার। অিুবািককর সাকথ কথা বলার জিয, কল করুি (855) 772-2663.

Visayan

Bisayan

Kung ikaw, o kinsa man nga imong ginatabangan, naay mga pangutana mahitungod sa HealthSherpa, naay kay katungod nga mokuha’g tabang ug impormasyon sa inyong lengguwahe nga walay bayad. Aron makigistorya sa maghuhubad, tawag (855) 772-2663

မြန်မာစာ

Burmese

သင္သို႔မဟုတ္္ ငကူညီေ နသူတ္စ ္ီီး္ီီးက HealthSherpa င ပ တ္ ္က ၍ ေ မီးခြန ီးရ သလာပါက ကုန္က်စရသတ္ ေ ပီးရန္မလသုဘဲမ သ မဘ သ ာသာစကာီး ဖင အကူအညီရယူ သ ူင္ည ။ စကာီး ပန င ေ ပာလပ သု ါက (855) 772-2663 သသု႔ ေ ြၚဆသုပါ။

ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ

Cherokee

ᏂᎯ ᏱᏣᏚ Ꮅ ᏣᏓᏛᎾᏘ ᎠᎴ ᎩᎶ ᎯᏍᏕ ᎵᏍᎬ ᏳᏚ Ꮅ ᎤᏓᏛᎾᏘᎪᎱ ᏍᏗ, ᎣᏍᏓ ᎤᏬᏟᏍᏗ ᎯᎠ ᎤᎾᏓ ᏣᎬ Ꭲ HealthSherpa. ᎠᏓᏍᎪᎸ ᏛᏅ ᎠᏓᏍᏕ ᎳᏗ ᎡᏣᏁᏗ Ꮓ Ꮄ ᎡᏣᏃ ᎯᏎ Ꮨ ᏣᏚ ᎵᏍᎦ ᏣᏕ ᎳᎰ ᎯᏍᏗᏱ ᏣᏤᎵ Ꭶ ᏬᏂᎯᏍᏗ Ꭼ Ꮨ Ꮓ Ꮄ ᏧᎬ ᏩᎳᏗ ᏂᎨ ᏒᎾ Ꭸ ᏒᎢ. ᎠᏁᎳᏘᏍᎩ ᏍᏗᏬᏂᎯᏍᏗ ᏱᏣᏚ Ꮅ, ᏗᎳᏃ Ꭾ Ꮧ ᏗᏎ ᏍᏗ ᎯᎠ (855) 772-2663.

中文

Chinese

如果您,或是您正在協助的對象,有關於 HealthSherpa 方面的問題,您 有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 (855) 772-2663

Chahta'

Choctaw

Chishnoat yvmmakosh chi apelaachih, hachishnovt ponaklo pilah HealthSherpa achih, chi ishtimpakvt chi nokfokah annopa chim annopoli keyo tvli holissoh ishahlih. Yvmma-kosh annopoli tosholi, makachi telefon (855) 772-2663.

Afaan Oromoo

Cushite

Isin yookan namni biraa isin deeggartan HealthSherpa irratti gaaffii yo qabaattan, kaffaltii irraa bilisa haala ta’een afaan keessaniin odeeffannoo argachuu fi deeggarsa argachuuf mirga ni qabdu. Nama isiniif ibsu argachuuf, lakkoofsa bilbilaa (855) 772-2663 tiin bilbilaa.

Nederlands

Dutch

Als u, of iemand die u helpt, vragen heeft over HealthSherpa, heeft u het recht om hulp en informatie te krijgen in uw taal zonder kosten. Om te praten met een tolk, bel (855) 772-2663.

English

English

If you, or someone you’re helping, has questions about HealthSherpa , you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call (855) 772-2663.

français

French

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de HealthSherpa , vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez (855) 772-2663.

kreyòl

French Creole

Si oumenm oswa yon moun w ap ede gen kesyon konsènan HealthSherpa , se dwa w pou resevwa asistans ak enfòmasyon nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Pou pale avèk yon entèprèt, rele nan (855) 772-2663.

Deutsch

German

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum HealthSherpa haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer (855) 772-2663 an.

Ελληνικά

Greek

Εάν εσείς ή κάποιος που βοηθάτε έχετε ερωτήσεις γύρω απο το HealthSherpa , έχετε το δικαίωμα να λάβετε βοήθεια και πληροφορίες στη γλώσσα σας χωρίς χρέωση.Για να μιλήσετε σε έναν διερμηνέα, καλέστε (855) 772-2663.

ગુજરાતી

Gujarati

જો તમેઅથવા તમેકોઇનેમદદ કરી રહ્ાાંતેમ ાંથી કોઇને HealthSherpa વિશેપ્રશ્નો હોર્ તો તમનેમદદ અનેમ હહતી મેળિિ નો અવિક ર છે. તેખર્યવિન તમ રી ભ ષ મ ાંપ્ર પ્ત કરી શક ર્ છે. દ ભ વષર્ો િ ત કરિ મ ટે,આ (855) 772-2663 પર કોલ કરો.

ʻŌlelo Hawaiʻi

Hawaiian

Inā he mau nīnau kāu a i ʻole he mau nīnau kā kekahi kankaa āu e kōkua mai nei e pili ana i ka HealthSherpa , he pono ke kōkua ʻana aku iā ʻoe ma ka maopopo ʻana o kēia ʻike ma loko o kāu ʻōlelo ponoʻī me ka uku ʻole ʻana. E kamaʻilio ʻoe me kekahi kanaka unuhi, e kāhea i ka helu (855) 772-2663.

हिन्दी

Hindi

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के HealthSherpa के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िभु ाषषए से बात करने के लिए ,(855) 772-2663 पर कॉि करें।

Hmoob

Hmong

Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog HealthSherpa , koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau (855) 772-2663.

Igbo

Ibo

Ọ bụrụ gị, ma o bụ onye I na eyere-aka, nwere ajụjụ gbasara HealthSherpa, I nwere ohere iwenta nye maka na ọmụma na asụsụ gị na akwu gị ụgwọ. I chọrọ I kwụrụ onye-ntapịa okwu, kpọ (855) 772-2663.

Ilokano

Ilocano

No dakayo, wenno maysa a tao a tultulunganyo, ket adda kayatyo a saludsoden maipanggep iti HealthSherpa, adda karbenganyo a dumawat iti tulong ken impormasion iti bukodyo a pagsasao nga awan ti bayadanyo. Tapno makipatang iti maysa a mangipatarus iti pagsasao, tumawag iti numero nga (855) 772-2663.

Bahasa Indonesia

Indonesian

Jika Anda, atau seseorang yang Anda tolong, memiliki pertanyaan tentang HealthSherpa, Anda berhak untuk mendapatkan pertolongan dan informasi dalam Bahasa Anda tanpa dikenakan biaya. Untuk berbicara dengan seorang penerjemah, hubungi (855) 772-2663.

Italiano

Italian

Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su HealthSherpa, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare (855) 772-2663.

日本語

Japanese

ご本人様、またはお客様の身の回りの方でも、HealthSherpaについてご質問がございました ら、ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金はかかりません。 通訳とお話される場合、(855) 772-2663までお電話ください。

Karen

한국어/조선말

Korean

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 HealthSherpa 해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 (855) 772-2663 로 전화하십시오.

Bassa

Kru

I bale we, tole mut u ye hola, a gwee mbarga inyu HealthSherpa, U gwee Kunde I kosna mahola ni biniiguene I hop wong nni nsaa wogui wo. I Nyu ipot ni mut a nla koblene we hop, sebel (855) 772-2663.

Kurdî / کوردی

Kurdish

ئەگەر تۆ، يان کەسێکی کە خەريکی يارمەتی دەدەيت، پرسيارت هەيە دەربارەی HealthSherpa ئەم مافەت هەيە کە بێ هێچ خەرجييەک، يارمەتی و زانياری پێويست بە زمانی خۆت وەرگريت. بۆ قسەکردن لەگەڵ وەرگێڕێکی ڕاستەوخۆ، پەيوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی (855) 772-2663.

ພາສາລາວ

Laotian

ຖ້ າທ່ ານ, ຫຼື ຄົນ ່ທທ່ ານກໍ າລັງຊ່ ວຍເຫຼື ອ, ມ ໍຄາຖາມກ່ ຽວກັບ HealthSherpa, ທ່ ານມ ິສດ ່ທຈະໄດ້ຮັບການຊ່ ວຍເຫຼື ອແລະໍຂ້ ມູ ນຂ່ າວສານ ່ທເປັ ນພາສາຂອງທ່ ານໍ ່ບມ ຄ່ າໃຊ້ຈ່ າຍ. ການໂອ້ລົມກັບນາຍພາສາ, ໃຫ້ ໂທຫາ (855) 772-2663.

Ebon

Marshallese

Ñe kwe, ak bar juon eo kwōj jipañe, ewōr an kajjitōk kōn HealthSherpa, ewōr aṃ jimwe in bōk jipañ im kein kōjeḷā ko ilo kajin eo aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Ñan kōnono ippān juon ri-ukōt, kwon kaaḷ ḷọk ñan (855) 772-2663.

Pohnpeian

Micronesian

Ma komwi de sohte lipilipil me komw sewese anehki sawehwe ohng HealthSherpa, komw anehki manaman unsek komwi en alehdi sawas de mengihtik ni pein omwi tungoal lokaia de mahsen ni soh isepe de pweipwei. Komwi en kak poatohieng de koasoaieng soun kawehweh kak, komw kak en eker delepwohn nempe (855) 772-2663.

ភាសាខ្មែរ

Mon-Khmer Cambodian

រសិនបរើអ្នក ឬនរណាម្នន ក់ដែលអ្នកកំពុងដែជួយ ម្ននសំណួ រអ្ំពី HealthSherpa បេ, អ្នកម្ននសិេធិេេួលជំនួយនិងព័ែ៌ម្នន បៅកនុងភាសា ររស់អ្នក បោយមិនអ្ស់ប្ាក់ ។ បែើមបីនិយាយជាមួយអ្នករកដប្រ សូម (855) 772-2663

English

Nepali

If you, or someone you’re helping, has questions about HealthSherpa , you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call (855) 772-2663.

Thuɔŋjäŋ

Nilotic

Të leŋ yïn, aye ran kony yen laŋ käthiëëc alɔŋ HealthSherpa , ka yïn laŋ yic ba kuɔɔny ku lëk yök ë thuɔŋdu kecïn aɣöc. Ago jam kek aagamlöŋ, cɔl (855) 772-2663.

norsk

Norwegian

Hvis du, eller noen du hjelper, har spørsmål om HealthSherpa, har du rett til å få hjelp og informasjon på ditt språk uten kostnad. For å snakke med en tolk, ring (855) 772-2663.

Pennsilfaanisch Deitsch

Pennsylvanian Dutch

Wann du hoscht en Froog, odder ebber, wu du helfscht, hot en Froog baut HealthSherpa, hoscht du es Recht fer Hilf un Information in deinre eegne Schprooch griege, un die Hilf koschtet nix. Wann du mit me Interpreter schwetze witt, kannscht du (855) 772-2663 uffrufe.

فارسی

Persian / Farsi

اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک ميکنيد ، سوال در مورد HealthSherpa، داشتە باشيد حق اين را داريد کە کمک و اطالعات بە زبان خود را بە طور رايگان دريافت نماييد. (855) 772-2663 تماس حاصل نماييد.

język polski

Polish

Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz ,macie pytania odnośnie HealthSherpa, masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku .Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer (855) 772-2663

português

Portuguese

Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o HealthSherpa, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para (855) 772-2663.

ਪੰਜਾਬੀ

Punjabi

ਜੇਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਜਜਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇਹੋ, HealthSherpa ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਤਾਂ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਜਿਨਾ ਜਕਸੇਕੀਮਤ 'ਤੇਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਅਤੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ. ਦੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, (855) 772-2663 ਤੇਕਾਲ ਕਰ

română

Romanian

Dacă dumneavoastră sau persoana pe care o asistați aveți întrebări privind HealthSherpa, aveți dreptul de a obține gratuit ajutor și informații în limba dumneavoastră. Pentru a vorbi cu un interpret, sunați la (855) 772-2663.

русский

Russian

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу HealthSherpa, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону (855) 772-2663.

Gagana fa'a Sāmoa

Samoan

‘Afai olo’o iai se fesili iate oe, po o se tasi olo’o e fesoasoani i ai, e uiga i le HealthSherpa polokalame, o iai iate oe le aia tatau e maua atu ai i se fesoasoani po o se fa’atamalaga e uiga i lena polokalame i le gagana fa’asamoa, auno ma se togiga o tupe. Ina ia talatalanoa i se tagata ua malamalama ai i le gagana fa’asoma, po o se tagata fa’aliliu gagana, vili atu e lau telefoni (855) 772-2663.

srpskohrvatski / hrvatskosrpski

Serbo-Croatian

Ukoliko Vi ili neko kome Vi pomažete ima pitanje o HealthSherpa, imate pravo da besplatno dobijete pomoć i informacije na Vašem jeziku. Da biste razgovarali sa prevodiocem, nazovite (855) 772-2663.

Español

Spanish

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de HealthSherpa , tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al (855) 772-2663.

Ikirundi

Sudan

Nimba wewe canke umuntu uriko urafasha afise ibibazo vyerekeye HealthSherpa, utegerezwa kugira uburenganzira bwo kuronka ubufasha n’amakuru arambuye mu rurimi gwawe ataco utanze canke kurihira. Hamagara (855) 772-2663 uhamagara umusobanuzi.

Fula

Sudanic

To aan, malla goɗɗo mo mballata, e ƴama dow HealthSherpa , a woodi baawɗe heɓuki habaru malla wallireeki wolde maaɗa naa maa a yoɓii. Mbolda e pirtoowo, nodda (855) 772-2663.

Kiswahili

Swahili

Kama wewe, au mtu unaye mpa usaidizi ana maswali kuhusu HealthSherpa, Una haki ya kupata habari hii na msaada kwa lugha yako bila gharama. Kuzungumza na mkalimani, piga nambari hii: (855) 772-2663.

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

Syriac

Tagalog

Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa HealthSherpa, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa (855) 772-2663.

తెలుగు

Telugu

మీకు లేదా ఎవరై నా మీ దెగ్గ ర సహకారయం తీసుకుంటున్న వయక్తి కీ HealthSherpa గురంచి ప్ర ష్ననలు ఉంటె, మీకు మీ భాషలొ ఏ ఖర్చు లేకుండా సహకారయం మరయుసమాచారం పందుటకు అధికారం ఉంది. వ్యయఖయతతొ మాటలాడటానిక్త (855) 772-2663 డయల చెయండి.

ภาษาไทย

Thai

หากคุณ หรือคนที่คุณก าลังช่วยเหลือมีค าถามเกี่ยวกับ HealthSherpa คุณมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พูดคุยกับล่าม โทร (855) 772-2663

lea faka-Tonga

Tongan

‘O kapau ‘oku i ai ha’o fehu’i, pe ha fehu’i mei ha tokotaha ‘oku ke tokoni ki ai, ‘o kau ki he HealthSherpa, ‘oku ke ma’u ‘a e totonu ke ma’u ha fakahinohino mo e tokoni ‘i ho’o lea fakafonua ta’etotongi. Ke talanoa mo ha tokotaha fakatonu lea, tā ki he fika ko ‘eni (855) 772-2663.

Chuukese

Trukese

Mi wor omw pung om kopwe nounou ika amasou noum ekkewe aninis ika toropwen aninis nge epwe awewetiw non kapasen fonuom. Ika pwe mi wor om ika ami kapas eis faniten ekkei aninis HealthSherpa. Ekkei aninis ese kamo. Ika pwe en mi mochen epwe wor chon awewe ngonuk, Kori. (855) 772-2663

Türkçe

Turkish

Sizin veya yardım ettiğiniz birinin HealthSherpa hakkında sorularınız varsa, kendi dilinizde ücretsiz olarak yardım ve bilgi alma hakkınız bulunmaktadır. Bir tercüman ile konuşmak için (855) 772-2663 numaralı hattı arayın.

українська мова ukrayins'ka mova

Ukrainian

Якщо у Вас чи у когось, хто отримує Вашу допомогу, виникають питання про HealthSherpa, у Вас є право отримати безкоштовну допомогу та інформацію на Вашій рідній мові. Щоб зв’язатись з перекладачем, задзвоніть на (855) 772-2663.

اُردُو

Urdu

اگر اپ کسی کو مدد دے رہے ہيں اور اپ دونوں کو سوال ہے HealthSherpa کے بارے ميں، تو اپ دونوں کو اپنی زبان ميں مفت مدد اور معالومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ ترجمان سے بات کرنے کے ليے، (855) 772-2663 فون کريں۔

Tiếng Việt

Vietnamese

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về HealthSherpa, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi (855) 772-2663.

ייִדיש, יידיש

Yiddish

אויב איר, אודר עמצער איר העלפסט, האט פראגעס וועגן, HealthSherpa איר האט דאס רעכט צו באקומען הילף און אינפארמאציע און אייער שפראך אומזיסט. צו רעדן מיט דער אי'בערזעצר, קלונג (855) 772-2663.

Yorùbá

Yoruba

Bí ìwọ, tàbí ẹnikẹni tí o n ranlọwọ, bá ní ibeere nípa HealthSherpa, o ní ẹtọ lati rí iranwọ àti ìfitónilétí gbà ní èdè rẹ láìsanwó. Láti bá ongbufọ kan sọrọ, pè sórí (855) 772-2663